Beleidsplan

Inhoud

Introductie 3 I. Algemeen 5 II. Doelstelling 5 III. Visie en ambitie 5 IV. Beleid/Jaarplan 7 Bijlage 1: SWOT-analyse Theater op ‘t Zand 9

Theater op ‘t Zand in de media 10

Introductie

Naar schatting genoten tussen de vijf- en zesduizend bezoekers in 2015 van de 15-de Theater op ’t Zand op het Kootwijkerzand, tussen Barneveld en Apeldoorn. Wat ooit begon als klein initia- tief van inwoners van Kootwijk om anderen op een heel aparte manier mee te laten genieten van het moois dat ‘hun’ zand te bieden heeft, is uitgegroeid tot een echt evenement.

Theater op ’t Zand is geheel gratis en wordt elke derde zaterdag van juli gehouden van 13.00 uur tot 21.00 uur. Dan bruist het er van de activiteiten. Je kunt er luisteren naar muziek, kijken naar dans en theater en kunst beleven. Steeds is hetgeen gebracht wordt in harmonie met of aanvullend aan de natuur die het

Gelderse Kootwijkerzand biedt. Hier verwelkomen cultuur en natuur samen de toeschouwers.

Uniek voor Gelderland

Theater op ’t Zand is een unieke manifestatie voor een zo breed mogelijk publiek. Door de groei van het aantal bezoekers wordt het evenement bekender in een steeds breder wordende om- geving. Om hierop in te haken is voor 2016 een marketingtech- nische ‘verplaatsing’ van het evenement voorzien van Kootwijk naar Barneveld en Apeldoorn, precies waar het Kootwijkerzand ligt. Op deze manier wordt het meer en meer een Gelders evenement en zo hoopt de organisatie Theater op ’t Zand nog meer bekendheid te kunnen geven. Tegelijkertijd wordt het Kootwijkerzand, een in Europa uniek historisch erfgoed-gebied dat in de provincie Gelderland ligt, onder de aandacht gebracht.

logo-thoz-slider

Geen hekken

Theater op ’t Zand is zeer laagdrempelig. Het kent geen hekken en geen toegangsprijs of -bewijs. Iedereen kan er komen kijken en genieten. Van (heel) jong tot (heel) oud. Alles is erop gericht dat de bezoekers plezier hebben en dat hun zin- tuigen worden geprik-

keld. Al wat zij nodig hebben is een kleedje om op te zitten en een paraplu tegen de zon (of regen).

Om 00.00 uur
De organisatie van Theater op ’t Zand zorgt ervoor dat vóór 00.00 uur alles weer helemaal is zoals elke nacht: schoon, stil en prachtig…

Centraal bij de inventarisatie van acts en artiesten staat de aansluiting bij het thema. Het programmeringteam selecteert daarbij op innovatief optreden, aanstormend talent, gerenom- meerde prijswinnaars en kwaliteit door opleiding en/of ervaring.

Geen enkele act wordt meer dan één jaar opgevoerd; hierdoor blijven de artiesten scherp. Bovendien blijft op deze wijze het programma ieder jaar weer een verrassing voor de bezoekers.

Hierdoor verbreedt TohZ de horizon ieder jaar weer met het gekozen thema. Het programma bestaat uit visuele acts, kinder- theater, volwassenentheater, dans, wereldmuziek, workshops, educatie en biedt een podium aan nieuw talent.

Doordat overeenkomsten en synergie in een vroeg stadium worden onderkend, kan de interactie tussen de verschillende acts gepromoot worden.

Een professionele, jaarlijks wisselende censor beoordeelt de kwaliteit en samenhang van het programma.

De artiesten krijgen vanaf het eerste contact tot aan het afscheid na het optreden een eigen persoonlijk begeleider. De artiest maakt de dag en is onze energie waard.

I. Algemeen

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Kootwijk Cultureel.

Kootwijk ligt in een uniek natuurgebied te midden van veel toe- ristenconcentratie. De cultuurvoorziening in onze omgeving is schaars te noemen. De doelgroep van Stichting Kootwijk Cultu- reel bestaat uit families uit de wijde omgeving, die elkaar ont- moeten op de prachtige zandverstuiving en op deze wijze onge- dwongen in aanraking komen met verschillende cultuurvormen.

II. Doelstelling

De Stichting Kootwijk Cultureel heeft als doel “het organiseren van culturele activiteiten in en om Kootwijk en voorts al het- geen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt

of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.” Hierbij wordt geen winst nagestreefd.

Bij liquidatie van de stichting wordt een eventueel batig saldo uitgekeerd aan een door het bestuur bij besluit tot ontbinding vastgestelde aan te wijzen rechtspersoon waarvan de doelstel- lingen zoveel mogelijk overeen komen met die van de stichting.

III. Visie en ambitie

(Waar willen we staan over vijf jaar?)
Stichting Kootwijk Cultureel heeft als lange termijndoelstelling om hoogwaardige cultuur te verenigen met respectvolle be- wondering voor de natuur. Theater op ’t Zand biedt gratis en op laagdrempelige wijze toegang tot kwalitatief hoogwaardige en vernieuwende culturele activiteiten voor alle leeftijden op het erfgoed Kootwijkerzand. Theater op ’t Zand voldoet daarmee aan de doelstelling van Stichting Kootwijk Cultureel in het aan- bieden van culturele activiteiten in en rondom Kootwijk.

Theater op ‘t Zand heeft laagdrempeligheid hoog in het vaandel staan en de toegang is geheel gratis. De laagdrempeligheid uit zich in de gemoedelijke sfeer, geen kledingadvies en blote voe- ten in het zand. Een mooie mix van een gezelligheid en picknic- ken op het strand, maar dan zonder de zee. De overweging om voor vrije toegang te kiezen is ingegeven door de vrijheid van de natuur, dit idee wil Stichting Kootwijk Cultureel het liefst versterken. De eventuele indruk die daardoor zou kunnen ont-

logo-tohz-2

staan dat cultuur niets zou kosten, probeert de Stichting weg te nemen door weldoeners nadrukkelijk te vermelden.

Stichting Kootwijk Cultureel organiseert één maal per jaar in samenwerking met Staatsbosbeheer
“Theater Op ‘t Zand” een cultuur-in-natuurdag op de grootste zandverstuiving van West Europa.

Het thema van dit evenement wordt telkens voor vier jaar vast- gelegd. Voor de huidige vier jaar is dit “DE WIND”. De grootste zandverstuiving van Europa met zijn unieke natuur en cultuur- historie is mede tot stand gekomen door het fenomeen WIND en kan ook alleen daardoor in stand gehouden worden. De ervaring heeft geleerd dat dit decorum een schitterend platform vormt voor zeer uiteenlopende cultuuruitingen voor alle gene- raties. Deze wisselwerking cultuur-natuur-erfgoed geeft een grote meerwaarde aan het festijn “Theater op ‘t Zand”. De deel thema’s per jaar zijn:

  • 2013 Frizze Wind
  • 2014 Zonnewind
  • 2015 Zwervelwind
  • 2016 WoestijnwindVoor de jaren na 2016 wordt wederom een vier-jarig thema vastgesteld door het bestuur.

IV. Beleid/Jaarplan

(Hoe komen we daar?)
Aan de hand van een gemaakte SWOT-analyse is het beleid op korte termijn bepaald. In de bijlage wordt deze analyse weerge- geven. Vanuit de SWOT-analyse zijn de volgende speerpunten bepaald:

  1. Stichting Kootwijk Cultureel organiseert jaarlijks een gratistheaterspektakel op het Kootwijkerzand. Door vernieuwen- de acts, aanstormende talenten en kwalitatief hoogwaardige kunstenaars een laagdrempelig te bezoeken podium te bie- den in de grootste zandverstuiving van West-Europa biedt SKC culturele activiteiten in Kootwijk, zoals beschreven in de statuten bij artikel 2.
  2. Stichting Kootwijk Cultureel werft gelden ten behoeve van de doelstelling door verzoeken te sturen, om donaties te doen, aan fondsen, bedrijven en particulieren.

Het beheer van de gelden vindt plaats door de ontvangen gel- den te alloceren aan kostenplaatsen, zoals programmering, PR, ondersteuning, logistiek, horeca en bestuur. Indien de begroting sluit, wordt er alleen aan particulieren om een bij- drage gevraagd, als startkapitaal voor het volgende jaar.

3. Het vermogen van de organisatie is niet groter dan de kos- ten voor de laatste Theater op ’t Zand. Indien blijkt dat het vermogen groter is dan de verwachte kosten van de laatste Theater op ’t Zand wordt het batig saldo aangewend in het lopende jaar. De reserve is opgesplitst in een gedeelte wat

aangewend wordt bij calamiteiten waaruit schade is ont-

staan en een laatste Theater op ’t Zand, ieder voor de helft. 4. Bestedingsbeleid. Alle lasten en kosten die onderhevig zijn

aan het neerzetten van een kwalitatief hoogwaardig, ver- nieuwend, maar voor het publiek laagdrempelig Theater op ’t Zand zijn bestedingsdoelen van Stichting Kootwijk Cultu- reel.

5. Geen enkele (rechts)persoon heeft de beschikking over het vermogen van Stichting Kootwijk Cultureel. Volgens de statuten, artikel 7, kunnen bestuursleden slechts gezamenlijk beschikken over het vermogen van de stichting.

6. De leden van het bestuur van Stichting Kootwijk Cultureel ontvangen geen beloning uit de stichting anders dan een vergoeding voor gemaakte kosten, conform art. 4.7 van de statuten.

7. De administratie wordt gevoerd door de penningmeester.
De jaarrekening wordt vastgesteld door de voorzitter. Een kascommissie, bestaande uit twee bestuursleden of een be- stuurslid en een teamlid, voert de controle over de jaarstuk- ken en verleent de penningmeester decharge voor de gevoer- de administratie. Het bestuur stelt de jaarrekening vast.

Er worden geen onkostenvergoedingen aan bestuursleden verstrekt, tenzij deze voorzien zijn van een paraaf van de voorzitter, en bij zijn indiening een paraaf van de secretaris.

De kosten van het beheer van de organisatie bedragen de kosten van het voeren van de organisatie. (E 3.000/jr). De overige lasten van de organisatie betre en uitvoeringkosten

van Theater op ’t Zand. (E 35.000-E 50.000/jr)

De inkomsten in natura betre en de helft van de kosten en donaties in geld de andere helft.

Het vermogen van de stichting is E 30.000, waarbij de helft gereserveerd is voor illiquide jaren en de helft voor de laatste Theater op ’t Zand. De reservering staat op een bij de Rabo- bank daarvoor geopende bankrekening. De lopende bank- zaken worden uitgevoerd met een ABNbankrekening. De geldstroom van de horeca loopt via een Rabobankrekening.

8. Stichting Kootwijk Cultureel voldoet aan haar publicatie- plicht door middel van www.theateroptzand.nl

Bijlage 1: SWOT-analyse Theater op ‘t Zand

logo-tohz-2

Sterktes:

Gratis toegang
(Intieme) sfeer
Contact met bedrijven/weldoeners * Enthousiaste vrijwilligers

Zwaktes:

Eisen aan/van bezoekers zelf
Fondswerving
Bezoekers weten niet hoeveel werk/geld er omgaat Mobiele bereikbaarheid vrijwilligers op de dag

* Theateracts voor alle generaties

* Laagdrempelig * Veel goodwill * Horeca

Kansen:

* Goede naam
* Toenemend bezoek
* Vergrijzing
* Eerste evenement na broedseizoen * Boekingen aanstormend talent
* Betrokkenheid vrijwilligers vergroten * Particuliere fondsen
*Sterke facebookpagina

Bedreigingen:

* Parkeren
* Intieme sfeer
* Wegvallen provinciale gelden
* Trending opkomende gratis festivals
* Website updates
* Kwaliteit niet hoogstaand door financiën * Nors horecapersoneel 3den
* Onweer

Sterktes=kansen=> aanvallen | Sterktes=bedreigingen => verdedigen | Zwakten=kansen => versterken | Zwakten=bedreigingen=> terugtrekken

Theater op ‘t Zand in de media