INTRODUCTIE

Naar scha ing genoten tussen de v f- en zesduizend bezoekers in 2017 van de 17e “Theater op ’t Zand” op het Kootw kerzand. Wat ooit begon als klein initiatief van inwoners van Kootw k om anderen op een heel b zondere manier mee te laten genieten van het moois dat ‘hun’ zand te bieden heeft, is uitgegroeid tot een echt evenement.

Theater op ’t Zand is voor het publiek geheel gratis en wordt elke derde zaterdag van juli gehouden van 13.00 uur tot 21.00 uur. Dan bruist het er van de activitei- ten. Je kunt er luisteren naar muziek, k ken naar dans, theater en kunst beleven. Steeds is hetgeen gebracht wordt in harmonie met of aanvullend aan de natuur die het Gelderse Kootw kerzand biedt. Hier verwelkomen cultuur en natuur de toe- schouwers.

UNIEK VOOR GELDERLAND

Theater op ’t Zand is een unieke manifestatie voor een zo breed mogel k publiek. Door de groei van het aantal bezoekers wordt het evenement bekender in een steeds breder wordende omgeving. De marketing bestr kt het hele gebied rondom de zandverstuiving. Van Apeldoorn tot Barneveld en van Harderw k tot Arnhem. Op deze manier wordt het meer en meer een Gelders evenement en zo hoopt de organisatie Theater op ’t Zand nog meer bekendheid te kunnen geven. Tegel kert d wordt het Kootw kerzand, een in Europa uniek historisch erfgoed-gebied dat in de provincie Gelderland ligt, onder de aandacht gebracht.

GEEN HEKKEN

Theater op ’t Zand is zeer laagdrempelig. Het kent geen hekken en geen toegangs- pr s of -bew s. Iedereen kan er komen k ken en genieten. Van jong tot oud. Alles is erop gericht dat de bezoekers plezier hebben en dat hun zintuigen worden geprik- keld. Al wat z nodig hebben is een kleedje om op te zi en en een paraplu tegen de zon (of regen).

GRATIS

TOEGANG

UNIEK
VOOR GELDERLAND GEEN HEKKEN

www.theateroptzand.nl

‘Noorderwind’ zaterdag 21 juli 2018, van 13:00 tot 21:00 uur

OM 00.00 UUR

De organisatie van Theater op ’t Zand zorgt ervoor dat vóór 00.00 uur alles weer helemaal is zoals elke nacht: schoon, stil en prachtig. Centraal b de inventarisatie van acts en artiesten staat de aansluiting b het thema van dat jaar. Gestreefd wordt ieder jaar weer nieuwe artiesten op te laten treden. Het programmering- team selecteert daarb op innovatief optreden, aanstormend talent, gerenommeer- de pr swinnaars en kwaliteit door opleiding en/of ervaring. Hierdoor verbreedt TohZ de horizon ieder jaar weer met het gekozen thema. Het programma bestaat uit visuele acts, kindertheater, volwassenentheater, dans, wereldmuziek, work- shops, educatie en biedt een podium aan nieuw talent.

Doordat overeenkomsten en synergie in een vroeg stadium worden onderkend, kan de interactie tussen de verschillende acts gepromoot worden.
Een professionele, jaarl ks wisselende censor beoordeelt de kwaliteit en samen- hang van het programma.

De artiesten kr gen vanaf het eerste contact tot aan het afscheid na het optreden een eigen persoonl k begeleider.
De artiest maakt de dag en is onze energie waard.

I. Algemeen

Voor u ligt het beleidsplan 2018 van Stichting Kootw k Cultureel.
Kootw k ligt in een uniek natuurgebied. Midden in een gebied waar veel toeristen z n. De cultuurvoorziening in onze omgeving is schaars te noemen. De doelgroep van Stichting Kootw k Cultureel bestaat uit families uit de w de omgeving, die elkaar ontmoeten op de prachtige zandverstuiving en op deze w ze ongedwongen in aanraking komen met verschillende cultuurvormen.

II. Doelstelling

De Stichting Kootw k Cultureel heeft als doel “het organiseren van culturele activiteiten in en om Kootw k en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks

of z delings verband houdt of daartoe bevorderl k kan z n. Alles in de ruimste zin des woords.” Hierb wordt geen winst nagestreefd.
B liquidatie van de stichting wordt een eventueel batig saldo uitgekeerd aan een door het bestuur b besluit tot ontbinding vastgestelde aan te w zen rechtsper- soon waarvan de doelstellingen zoveel mogel k overeen komen met die van de stichting.

III. Visie en ambitie

(Waar willen we staan over v f jaar?)
Stichting Kootw k Cultureel heeft als lange term ndoelstelling om hoogwaardige cultuur te verenigen met respectvolle bewondering voor de natuur. Theater op
’t Zand biedt gratis en op laagdrempelige w ze toegang tot kwalitatief hoogwaar- dige en vernieuwende culturele activiteiten voor alle leeft den op het erfgoed Kootw kerzand. Theater op ’t Zand voldoet daarmee aan de doelstelling van Stich- ting Kootw k Cultureel in het aanbieden van culturele activiteiten in en rondom Kootw k.

Theater op ‘t Zand heeft laagdrempeligheid hoog in het vaandel staan en de toe- gang is geheel gratis. De laagdrempeligheid uit zich in de gemoedel ke sfeer, geen kledingadvies en met blote voeten in het zand. Een mooie mix van gezelligheid en picknicken op het strand, maar dan zonder de zee. De overweging om voor vr e toegang te kiezen is ingegeven door de vr heid van de natuur. Dit idee wil Stichting Kootw k Cultureel het liefst versterken. De eventuele indruk die daardoor zou kun- nen ontstaan dat cultuur niets zou kosten, probeert de Stichting weg te nemen door weldoeners (sponsoren) nadrukkel k te vermelden.

Stichting Kootw k Cultureel organiseert één maal per jaar “Theater Op ‘t Zand”. Een cultuur-in-natuurdag op de grootste zandverstuiving van West Europa.
Het thema van dit evenement wordt telkens voor vier jaar vastgelegd. Voor de huidige vier jaar is het thema de vier windstreken: Noord, Zuid, Oost, West. De

grootste zandverstuiving van Europa met z n unieke natuur en cultuur- historie
is mede tot stand gekomen door het fenomeen WIND en kan ook alleen daardoor in stand gehouden worden. De ervaring heeft geleerd dat dit decorum een schi erend platform vormt voor zeer uiteenlopende cultuuruitingen voor alle generaties.
Deze wisselwerking cultuur-natuur-erfgoed geeft een grote meerwaarde aan het fest n “Theater op ‘t Zand”.

IV. Beleid/Jaarplan

(Hoe komen we daar?)
Aan de hand van een gemaakte SWOT-analyse is het beleid op korte term n be- paald. In de b lage wordt deze analyse weergegeven. Vanuit de SWOT-analyse z n de volgende speerpunten bepaald:

1. Stichting Kootw k Cultureel organiseert jaarl ks een gratis theaterspektakel op het Kootw kerzand. Door vernieuwende acts, aanstormende talenten en kwalita- tief hoogwaardige kunstenaars een laagdrempelig te bezoeken podium te bieden
in de grootste zandverstuiving van West-Europa biedt SKC culturele activiteiten in Kootw k, zoals beschreven in de statuten b artikel 2.

2. Stichting Kootw k Cultureel werft gelden ten behoeve van de doelstelling door verzoeken te sturen, om donaties te doen, aan fondsen, bedr ven en particulieren. Het beheer van de gelden vindt plaats door de ontvangen gelden te alloceren aan kostenplaatsen, zoals programmering, PR, ondersteuning, logistiek, horeca en be- stuur. Indien de begroting sluit, wordt er alleen aan particulieren om een b drage gevraagd, als startkapitaal voor het volgende jaar.

3. Het vermogen van de organisatie is niet groter dan de kosten voor de laatste Theater op ’t Zand. Indien bl kt dat het vermogen groter is dan de verwachte kosten van de laatste Theater op ’t Zand wordt het batig saldo aangewend in het

calamiteiten waaruit schade is ontstaan en een laatste Theater op ’t Zand, ieder voor de helft.

4. Bestedingsbeleid. Alle lasten en kosten die onderhevig z n aan het neerze en van een kwalitatief hoogwaardig, vernieuwend, maar voor het publiek laagdrem- pelig Theater op ’t Zand z n bestedingsdoelen van Stichting Kootw k Cultureel.

5. Geen enkele (rechts)persoon heeft de beschikking over het vermogen van Stichting Kootw k Cultureel. Volgens de statuten, artikel 7, kunnen bestuursleden slechts gezamenl k beschikken over het vermogen van de stichting.

6. De leden van het bestuur van Stichting Kootw k Cultureel ontvangen geen be- loning uit de stichting anders dan een vergoeding voor gemaakte kosten, conform art. 4.7 van de statuten.

7. De administratie wordt gevoerd door de penningmeester. De jaarrekening wordt vastgesteld door de voorzi er. Een kascommissie, bestaande uit twee bestuursleden of een bestuurslid en een teamlid, voert de controle over de jaar- stukken en verleent de penningmeester decharge voor de gevoerde administratie. Het bestuur stelt de jaarrekening vast. Er worden geen onkostenvergoedingen aan bestuursleden verstrekt, tenz deze voorzien z n van een paraaf van de voorzi er, en b z n indiening een paraaf van de secretaris.

De kosten van het beheer van de organisatie bedragen de kosten van het voeren van de organisatie. ( € 3.000,00 per jaar). De overige lasten van de organisatie be- tre en uitvoeringkosten van Theater op ’t Zand. (€ 35.000,00 – € 50.000,00 per jaar) De inkomsten in natura betre en de helft van de kosten en donaties in geld de andere helft.
Het vermogen van de stichting is € 30.000,00, waarb de helft gereserveerd is voor illiquide jaren en de helft voor de laatste Theater op ’t Zand.

lopende jaar. De reserve is opgesplitst in een gedeelte wat aangewend wordt b

www.theateroptzand.nl

De reservering staat op een b de Rabobank daarvoor geopende bankrekening. De lopende bankzaken worden uitgevoerd met een ABN bankrekening. De geldstroom van de horeca loopt via een Rabobankrekening.

8. Stichting Kootw k Cultureel voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website www.theateroptzand.nl

B lage 1: SWOT-analyse Theater op ’t Zand

Sterktes:

• Gratis toegang
• (Intieme) sfeer
• Contact met bedr ven/weldoeners • Enthousiaste vr willigers

Zwaktes:

• Eisen aan/van bezoekers zelf • Fondswerving
• Bezoekers weten niet hoeveel

werk/geld er omgaat
• Mobiele bereikbaarheid vr willigers

www.theateroptzand.nl

Sterktes=kansen=> aanvallen | Sterktes=bedreigingen => verdedigen Zwakten=kansen => versterken | Zwakten=bedreigingen=> terugtrekken