1. BELEIDSPLAN 2020 -2023

  Theater op ‘t Zand –Stichting Kootwijk Cultureel

  Cultuur ontmoet Natuur
  –doe, voel, kijk en luister tijdens een uniek festival op een unieke locatie!

  Wat in 2000 begon als klein initiatief van inwoners van Kootwijk om anderen op een bijzondere manier mee te laten genieten van het moois dat ‘hun’ zand te bieden heeft, is uitgegroeid tot een evenement waar elk jaar zo’n vijfduizend bezoekers op afkomen. Theater op ’t Zand (TohZ) wordt elke derde zaterdag in juli van 13.00tot 21.00 uur gehouden op het Kootwijkerzand, het zandverstuivingsgebied bij Kootwijk.De organisatie van TohZ drijft, zowel in voorbereiding als uitvoering, geheel al op de inbreng van vrijwilligers uit de Veluwse regio.

  Missie

  TohZ wordt georganiseerd door de Stichting Kootwijk Cultureel die als missie heeft ‘het organiseren van culturele activiteiten in en rondom Kootwijk’. Het bestuur van de stichting streeft de missie na met het organiseren van culturele activiteiten in de breedste zin van het woord, waarvan Theater op ’t Zand de belangrijkste is. Theater op ’t Zand heeft als slogan: ‘Cultuur ontmoet Natuur, doe, voel, kijk en luister’. Het evenement past meer dan goed bij de missie en visie van de Stichting. Het evenement kent een laagdrempelige toegang, het is gratis en is er voor iedereen, families in de breedste zin des woord, van jong tot oud. Met een mooie mix van gezelligheid, picknick op ’t zand en vernieuwende muziek-, dans-en theateracts valt er voor alle bezoekers veel te genieten.

  Visie en ambitie

  Het bestuur van de Stichting organiseert een jaarlijks terugkerend zomerevenement, met een positieve naamsbekendheid, en op een gezonde financiële basis. Het heeft de ambitie om het festival TohZ in de beleidsperiode ’20 –’23 te laten uitgroeien tot een gevestigd zomerevenement van de provincie Gelderland. Voor een financieel gezonde bedrijfsvoering streeft het bestuur ernaar om jaarlijks tussen de minimaal 4000 en maximaal 7500 bezoekers te ontvangen. De ondergrens is bepaald om interessant te blijven voor de aanwezige horeca, de bovengrens is bepaald in verband met aanwezige parkeerfaciliteiten en respectvolle omgang met de kwetsbare natuur. Aan de bovengenoemde kenmerkenvan TohZ (gratis, laagdrempelig, voor families in de breedste zin)wil het bestuur het kenmerk duurzaamheid toevoegen. Duurzaamheid past goed bij TohZ omdat het festival midden in een kwetsbaar natuurgebied plaatsvindt en het de duurzame omgang met de natuur wil bevorderen. Ook streeft het bestuur naar stabiliteit in het aantal ‘weldoeners’. Weldoeners zijn als geldschieters essentieel voor de organisatie van het festival, immers de toegang is gratis.Tot slot wil het bestuur een meerjarige afspraak maken met Staatsbosbeheer over de organisatiekosten en inzet van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer is immers een belangrijke samenwerkingspartner, want het Kootwijkerzand valt onder het beheer van Staatsbosbeheer.

  Plan van aanpak

  Ter realisering van deze visie en ambitie werden de volgende activiteiten voor 2020 ontwikkeld.Door de Covid-19 pandemie kon TohZ, evenals alle grootschalige evenementen in Nederland, niet doorgaan. Wat nu voor 2020 is ontwikkeld, kan hopelijk in 2021 tot uitvoer komen. Het beleidsplan wordt vervolgens aan het begin van ieder jaar bijgesteld op grond van de ervaringen en evaluatie van het afgelopen jaar.Omdat ook in 2019 het TohZ helaas op het laatste moment is afgelast vanwege (dreigend)onweer met risico’s voor bezoekers en vrijwilligers, is dit plan van aanpak mede gebaseerd op de in 2018 opgedane ervaringen.

  1. Cultuur ontmoet natuur op een unieke locatie.Jaarlijks organiseert de Stichting Kootwijk Cultureel het evenement Theater op ’t Zand. Cultuur ontmoet natuur op een unieke locatie is hét belangrijkste kenmerk van TohZ. De slogan wordt in zoveel mogelijk uitingen over het evenement uitgedragen. Ook bij de werving van gelden bij de sponsoren, fondsenen vrienden van TohZ krijgt deze slogan het hoofdaccent. Door gerichte publiciteit en promotie via sociale media en anderemedia is hetstreven om in 2021 en de jaren daarna 5500 bezoekers te krijgen. Hiertoe wordt elk jaar door het bestuur een PR-en communicatieplan opgesteld.

 2. 2. DuurzaamheidIn 2021wordt begonnen met een experiment om 1 of 2 C0²neutrale generatoren te plaatsen voor de energievoorziening. Verder wordt in overleg met de cateraar het gebruik van disposables uitgebannen.
  3. Vaste sponseringMet een gerichte benadering van sponsoren, fondsenen vrienden van TohZ wordt in een vroeg stadium van het jaar de financiële basis gelegd voor de bekostiging van het evenement. Voor de sponsoring is een folder beschikbaar, waarin verschillende mogelijkheden van sponsoring worden aangegeven. Het streven is om met ‘grote’sponsoren meerjarige (bv twee of driejarig) afspraken te maken over hun financiële bijdrage. Het streven blijft om met financiële bijdragen van sponsoren en fondsende helft van de kosten van het evenement te financieren.Tevens wordt tijdens het TohZ in 2020 een actie opgezet om vrienden te werven die tot wederopzegging lid blijven van het TohZ. Ook wordt hiermee een jaarlijkse, vaste geldstroom gegenereerd. Het streven is om het eerste jaar 100 leden te werven. TohZ heeft een culturele ANBI-status. Voor donateurs van culturele ANBI’sgeldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting (conform website belastingdienst).
  4.Vaste financiëleafspraken StaatsbosbeheerMet Staatsbosbeheer wordt overleg gevoerd om te komen tot een meerjarige afspraak over de inzet van Staatsbosbeheer en de vergoeding van door hun gemaakte kosten.

Verantwoording gelden

De werving, beheer en verantwoording van de gelden valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting. De manier waarop het financiële beheer is geregeldstaat verwoord in de statuten van de Stichting.

JAARVERSLAG 2021

In 2021 was er wederom geen Theater op ’t Zand vanwege Covid-19 restricties. Toch zijn wij zeer actief gebleven en hebben wij focus gelegd op verduurzaming en digitalisering. Dat laatste was heel belangrijk om actief in contact te blijven met onze achterban, vrijwilligers, sponsoren en donoren.
Onze inkomsten waren minimaal: wij hebben in 2021 niet actief aan werving gedaan, wij vonden dat niet passen tijdens de coronacrisis. Toch zijn wij redelijk uitgekomen, ondanks vaste lasten en verdere investeringen in onze website.